Skip links

Informasjon

Om Tømmervågen Brygge BRL

Tømmervågen Brygge ble bygget i 2006, og har en unik beliggenhet helt i sjøkanten i Eidsvåg. Borettslaget består av 74 spennende, arkitekttegnede både leiligheter og rekkehus. Borettslaget tilbyr et trygt og bilfritt område med parkeringsanlegg under bakkeplan. I tillegg er det blant annet opplegg for bruk av gass, med gasspeis i stuen og gassuttak på kjøkken. 

I borettslaget er det bademuligheter direkte fra eiendommen, felles kaianlegg, samt kort avstand til badeplasser i Tømmervågen og Vollane i nærområde. Nærmeste nabo til borettslaget, er populære Njørd Ro og Kajakklubb. I tillegg kan man skilte med flotte turterreng med gangvei til Langevannet, Munkebotn og videre mot Byfjellene. Fra eiendommen er det få minutters kjøring til Norges Handelshøyskole, Bergen sentrum og Åsane bydel med et rikt tilbud av butikker og handlesenter. 

Adresse:
Tømmervågen Brygge BRL,
Postboks 7280,
5020 Bergen

Mail: styret@tommervagen.no
Organisasjonsnummer: 984027346

Nye saker/Kontakt med styret

For henvendelser til styret i borettslaget, ta kontakt via skjemaet nedenfor. Eventuelt kan henvendelser leveres i postkassen utenfor styrerommet i Tømmervågen 35. 

Husk at alle henvendelser må være underskrevet med fullt navn og adresse. Anonyme henvendelser vil ikke bli besvart. Styret vil behandle henvendelsen så raskt som mulig. Merk at dersom saken krever styrebehandling, kan det ta noe lenger tid. 

Planlagte styremøter 2020 (avvik kan forekomme)
Tirsdag 14 januar
Tirsdag 11 februar
Tirsdag 10 mars
Onsdag 15 april
Tirsdag 12 mai
Tirsdag 9 juni

Saker til styret

  Vedlikehold fellesområder, sommer og vinter

  Vintervedlikehold

  Tømmervågen Brygg BBL inngikk en avtale med BOB Eiendom og Rådgiving AS på følgende områder 19.10.2019.

  • Vintervedlikehold med brøytebil fra hovedvei og ned til borettslaget.
  • Brøyting/Salting av internveier og parkeringsplasser.

  Byggdrift

  • Lysrunde 2 ganger pr måned.
  • Taksjekk 1 gang pr år.
  • Oppsyn av dører, hengsler og låser med smøring ved behov.
  • Formidling av håndverktjenester.
  • 24 timers vaktberedskap.

  Sommervedlikehold.

  Plenklipperen AS har utført gressklipping og klipping av trær og busker i 2019.

  Vi har i dag en egen hagegruppe samt en egen dugnadsgruppe bestående av en del personer fra borettslaget som har utført en del enklere oppgaver i forbindelse med vedlikehold.

  Styret vil for 2020 evaluere hva vi skal gjøre for framtidig vedlikehold og finne en løsning før sesongen starter vår /sommer 2020.

  Vedlikeholdsoppgaver og justeringer av borettslagets vedlikeholdsplan vil bli tatt hånd om og informert om av styret etter behov og i henhold til vedtatte budsjetter.        

  10.11.2019

  TV og Internett

  Informasjon om Ny avtale på bredbånd og TV fra Get samt plan for montering.

  Borettslagets avtale med Telenor utløper i 2020, og det er styrets oppgave å søke å finne det beste tilbudet for borettslaget.

  Styret i Tømmervågen Brygge har derfor innhentet tilbud fra ulike leverandører og har fattet vedtak om å satse på Get som ny leverandør.

  Styret er klar over at beboerne har ulike behov og har derfor vektlagt dette ved valg av leverandør.

  Styrets valg er bl.a. basert på at tv-bruken er i endring for de aller fleste.

  Vedlagt følger et infoark og produktark med detaljert informasjon om innholdet i avtalen med Get samt framdriftsplan for hvordan og når dette skal gjennomføres .

  Noen stikkord kan nevnes:

  • TV-kanaler: Omtrent likt tilbud og poengbasert valgopplegg som det vi nå kjenner fra Telenor, inklusiv f.eks. strømmekanalen HBO.
  • Pris er omtrent likt som prisen for Telenor etter deres varslede prisøkning.
  • TV-boks (dekoder): Get boX, som er ny i 2019 og har fått god omtale. Den har bl.a. innebygget Chromecast.
  • Opptak: 500 timer. Opptak lagres i “skyen” (ikke i dekoderen), noe som innebærer mulighet til å se opptakene fra de aller fleste enheter.
  • Hastighet på bredbånd: Get-avtalen gir 200 Mbit/s. Vi har 75 Mbit/s med Telenor i dag.
  • Vi vet at mange beboere i dag har bestilt økt hastighet hos Telenor i dag. Dette kan de «kanskje» spare, dersom de mener at 200 Mbit/s er tilstrekkelig hastighet.

  Det ligger i den nye avtalen med Get at deres representanter tilbyr seg å komme hjem til de som ønsker det for å installere alt av utstyr.

  Les igjennom vedlagte informasjon og produktark.

  I tidsrommet 16 – 21 vil Get representanter være tilgjengelige i Styrerommet i Tømmervågen 35.

  Les gjennom vedlagte infoark som også er distribuert i postkassene til hver enkelt.

  1. februar 2020

  Styret i Tømmervågen Brygge

  Se infoark om ny avtale

  Lås- og nøkkelinformasjon

  Beboeren er selv ansvarlig for å vedlikeholde låser på dører. Det er blant annet viktig å smøre jevnlig med låsolje. Ekstra nøkler kan bestilles hos styret v/Anja Herland på e-post anjaeh@live.no. Nøkkelen koster i underkant av kr 600 + porto på ca. kr 200 dersom en ikke selv henter nøkkelen i Kanalveien.

  Hagegruppen

  Tømmervågen har en egen hagegruppe bestående av en del spreke entusiaster som har fokus på at uteområdene skal være stelt og ta seg skikkelig ut. Hagegruppen møtes noen ganger i året og luker og setter ned løk. De gir også tilbakemelding til styret om nødvendige større oppgaver som profesjonelle aktører utfører. Hagegruppen har gjennom mange år gjennomført en solid innsats som har resultert i et hageanlegg som vi i dag er stolte av.

  Har du interesse for hagestell og ønsker å bidra og være med i denne gruppen, kan dere ta kontakt med Marit i styret (se kontaktinformasjon nedenfor).

  Marit Flo Jensen
  Kontaktperson Hagegruppen
  marit.flo.jensen@gmail.com

  Hagegruppen i aksjon.

  Dugnadsgruppen

  Tømmervågen har en egen dugnadsgruppe bestående av noen spreke entusiaster som utfører enklere vedlikeholdsoppgaver for å bidra til et hyggelig bofellesskap, og for å ta vare på bygningsmassen og fellesområdene.

  Gruppen møtes når behov oppstår, og de er også en viktig kommunikasjonskanal til styret i borettslaget om nødvendige større oppgaver som krever profesjonelle håndverkere. Dugnadsgruppen er i dag under etablering. Dersom det er flere som ønsker å bidra, er dere hjertelig velkommen til å kontakte Jan eller Eirik i styret.

   Ta kontakt med styremedlem Jan Grung tlf. 99717163 eller Eirik Rane tlf. 92018636.

  20.11.2019

  Bruk av burettslagets forsikring

  Burettslaget si bygningsmasse er forsikra i selskapet Gjensidige, forsikringsnummer 89120546. Alle installasjonar inne i bustadeiningane som ikkje kan flyttast på omfattast i tillegg, slik som til dømes golv, tak, veggar, kjøkkenskap og fliser til baderom. Med andre ord: Alt som normalt ikkje kan takast med ved flytting. Lausøyre og flyttbare gjenstandar i bustaden må forsikrast av andelseigar sjølv. Dersom ein skade oppstår er det viktig at du forsøker å avgrense denne. Deretter bør du melde den inn til Gjensidige så fort som mogleg, samstundes som du gir beskjed til den forsikringsansvarlege i styret i burettslaget (sjå nedst på sida for meir informasjon om korleis du skal gjere dette).

  Forsikringa dekkjer skade, det vil seie uhell og feil som ikkje skuldast elde og vanleg slitasje. Forsikringsselskapet reknar inn avkorting for alder der dette er relevant. Forsikringa gjeld ikkje dersom skaden skuldast grovt misleghald eller feilbruk frå andelseigar si side. Det er Gjensidige som tek avgjersla når det kjem til dekking og avkorting i det einskilde skadetilfellet.

  Ved bruk av forsikringa tilkjem ein eigenandel på kr 10 000. Kven som skal betale denne regulerast mellom anna av burettslagslova §5-12, §5-13, §5-17 og §5-18. Dette inneber at dersom ein skade rammar andelseigars sfære skal andelseigar dekkje eigenandelen. Dersom skaden inntreff i fellesareal eller i anna utstyr som høyrer inn under burettslagets vedlikehald, er det burettslaget som skal dekkje eigenandelen. Skadens utgangspunkt avgjer kven som skal bere eigenandelen dersom både fellesareal og andelseigars areal er skada.

  Forsikringa dekkjer hjelp frå Anticimex ved skadedyrangrep. I slike saker dekkjer burettslaget heile eigenandelen. Det er svært viktig at skadedyrangrep blir meldt inn tidleg slik at problemet ikkje spreier seg.

  Burettslaget set som føresetnad for bruk av forsikringa at forsikringsselskapet står ansvarleg for utbetring. Merk at vi ikkje aksepterer kontantoppgjer. Årsaka til dette er at burettslaget må ha eit ansvarleg selskap å kome attende til dersom skaden skulle ha uventa følgjer og dersom neste andelseigar skulle få problem med det same skadeområdet.

  For å nytte forsikringa, ta kontakt med Gjensidige på telefon 915 03100 eller meld inn skade på gjensidige.no. Oppgje forsikringsnummer 89120546. Gje samstundes melding til styret på styret@tommervagen.no.

  BIR og avfallshåndtering

  Hvordan og hvorfor kildesortere?
  Vi ønsker å være et grønt borettslag med fokus på miljøet. Derfor søker borettslaget å legge til rette for kildesortering og gjenvinning. Borettslaget har avtale med BIR om henting av alt avfall. Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt, men det forutsetter at alle beboere er bevisst sitt ansvar og kildesorterer etter borettslagets regler. Dette innebærer blant annet at man unngår å sette ut avfall som forurenser i nærmiljøet og skaper irritasjon og på den måten bidra til et dårlig bomiljø.

  Vi gjør oppmerksom på at avfallsfasilitetene utelukkende er ment til bruk av beboere i borettslaget.

  Restavfall
  Borettslaget har i dag eget «bossug» med flere nedkast som tømmes regelmessig av BIR. Beboerne har fått utlevert egne nøkler for det nedkast den enkelte skal benytte. Restavfall skal legges i bæreposer og kastes i nedkastet for dette. Er du usikker på hva som klassifiseres som restavfall, kan du se informasjon om dette nedenfor.

  Bossug og restavfall
  Borettslaget har i dag eget «bossug» med flere nedkast som tømmes regelmessig av BIR. Beboerne har fått utlevert egne nøkler for det nedkast den enkelte skal benytte.
  Viktig:
  Se vedlagt informasjonsbrev fra BIR AS, samt egen brosjyre om riktig bruk av bossuget. Med riktig bruk, unngår vi dyre ekstrautgifter for borettslaget og felleskapet.

  Plastemballasje
  Borettslaget har et eget rom i «bunkeren» hvor vi samler plastemballasje i egne plastsekker som BIR har lagt ut. Informasjon om hva som regnes som plastemballasje følger nedenfor.

  Husk at for hver kilo plastemballasje som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og reduserer samtidig CO2 – utslippet med 1,5-2,5 kg. Gjenvunnet plastemballasje blir til blant annet bæreposer, takrenner, plastpotter, fotballdrakter og eeceprodukter.

  Papp- og papiravfall
  Borettslaget har 1 stor stålcontainer til papp, papir og drikkekartonger som står på parkeringsplassen. I tillegg har vi 3 plastcontainere som står i «bunkeren» ved siden av plastgjenvinningen. Papir tømmes av BIR hver 14 dag. For informasjon om hva som regnes som papir, papp og drikkekartonger, se nedenfor. 

  Husk at mengden med innsamlet papir i Norge pr år gjør at vi sparer like mye CO2 som utslipp fra 35000 biler. Papp og papir blir til aviser, konvolutter, skrivepapir, bølgepapp og kartong. Papir kan gjenvinnes opptil 5 ganger.

  Glass og metall emballasje
  Borettslaget har 1 stålcontainer til glass og metallemballasje som står på parkeringsplassen. For informasjon om hva som regnes som glass og metallemballasje, se nedenfor.

  Husk at når vi bruker kildesortert glass i glassproduksjon sparer vi 20 % energi. Glasset som samles inn blir til blant annet nye vin flasker, syltetøyglass, isolasjonsmaterialer og glassbetong. Metallemballasje kan bli til spiker, skruer, binders, sykkeldeler og hageredskaper. En gjenvunnet boks makrell-i-tomat sparer CO2 utslipp på linje med 1,5 km i bil.

  Elektronisk avfall
  Elektronisk avfall inneholder ofte tungmetaller og andre skadelige stoffer. På BIR sine gjenbruksstasjoner kan du levere dette avfallet gratis. Det vil bli demontert og forsvarlig behandlet. For eksempel kan glass fra gamle TV-apparater inneholde bly og det kan dermed brukes i veggene til røntgenrom på sykehus. Oversikt over BIR sine gjenbruksstasjoner følger under.

  Farlig avfall
  Farlig avfall på avveie kan skade både naturen, dyr og mennesker. Ved å levere avfallet av BIR sine gjenvinningsstasjoner kan du være med på å forhindre dette. Oversikt over BIR sine gjenbruksstasjoner følger under.

  Dyrehold 

  For dyrehold i borettslaget skal den enkelte andelshaver søke styret i laget. Andelshaver som søker om dyrehold må selv kontakte beboere i søkers oppgang eller rekke, og disse vil få anledning til å oppgi / sende eventuelle innvendinger til styret innen en nærmere angitt frist.

  Dyreeiere har ansvar for følgende:

  • at husdyret ikke er til ulempe eller sjenanse for andre, inne eller ute.
  • at lagets husordensregler overholdes.
  • at hunder luftes utenfor borettslagets område.
  • at ekskrementer fra hund fjernes fra borettslagets område, samt i nærmiljøet.
  • at dyret har det bra og i minst mulig grad er overlatt til seg selv.
  • å erstatte skader på borettslagets fellesarealer som husdyrholdet måtte forårsake.
  • å overholde alle offentlige lover og regler for dyrehold.

  Dyreeiere som påtar seg ansvaret som beskrevet ovenfor vil innvilges rett til å ha husdyr, med mindre innvendinger fra dyreeierens naboer gjør at styret vurderer saken som ekstraordinær. Dyreeiere som ikke overholder disse retningslinjene kan miste retten til å ha husdyr i borettslaget.

  ———————————————-

  Til styret i Tømmervågen Borettslag Brygge Brl.

   

  Jeg/vi søker herved om tillatelse til å ha husdyr i borettslaget og påtar meg/oss det ansvaret som følger med dette.

  Navn og adresse:___________________________________________________

   

  ———————————————————————————————————

  Opplysninger om husdyret:

  Dyr:_________________________________Rase:_________________________

   

  Alder:_________________________________Anskaffelsesdato:_____________

   

  Tilleggsinformasjon:_________________________________________________

   

  Sted:_________________________

   

  Andelseier:____________________

   

  Dato:___________________________

   

  Tømmervågen Brygge Brl, Tømmervågen 35, 5101 Eidsvågsneset

  styret@tommervagen.no

  Gass (og vedlikehold)

  Leverandør gassanlegg:
  Gass-Service AS, 
  Kanalveien 88,
  5068 Bergen.
  Telefonnummer: 55 20 83 40
  Nettside: https://www.gasservice.no/

  Alle leiligheter ble levert med gasspeis med fjernkontroll. Noen har også koketopp på gass, og noen har ekstra gassuttak på terrasse. Inntaksskap inneholdende gassmåler og stengekran finnes til hver leilighet på terrassen eller utenfor huset. Nøkkel til skapet ble levert til hver leilighet. Eventuelt manglende trekantnøkkel kan kjøpes hos f.eks. Gass Service AS eller på nett. En egen perm med Håndbok fra Gass Service AS ble også levert med boenhetene.

  Viktig:
  Bruksanvisning på Gass peisen finnes også som PDF på informasjon på våre nettsider. Bruksanvisninger. Klikk her.

  Sikkerhet: 
  Ved uønsket hendelse og dersom det er mulig: Hent nøkkel til inntaksskapet, lås opp skapet og steng gasskranen.

  Vedlikehold:
  Årlig tilsyn/service uføres i alle leiligheter av Gass-Service bekostet av borettslaget.
  Beboer bekoster vedlikehold av gassuttak på altan. Beboer skal sørge for at skapet med innhold ikke skades av vann/fukt. Beboer skal smøre skaplåsen.

  Beboerens ansvar og styrets/borettslagets ansvar:
  Borettslaget har ansvar for årlig tilsyn/service, for inntaksskap, pilotenhet i peis og evt. andre sikkerhetskomponenter.  Beboer har ansvar for øvrige komponenter vedrørende peisen, for koketopp og for fjernkontroll.

  Viktig:
  Det er ikke er lov å utføre vedlikehold på anlegget selv, alt skal utføres av Gass Service AS.
  Beboer skal ikke kontakte Gass-Service AS for å få utført arbeid eller komponenter som er borettslagets ansvar. Slike henvendelser skal gå til Styret v/Anja.

  Forsyning og fakturering:
  Propangass leveres til felles gasstank og faktureres til borettslaget. Gassen distribueres videre i ledningsnett til inntaksskapene for den enkelte leilighet. Forbruk for den enkelte leilighet måles i inntaksskapet, leses av automatisk og faktureres etterskuddsvis av BKK på vegne av borettslaget. Fakturaen kommer sammen med strømfakturaen.

  Nyttige lenker

  Forretningsfører_ Bergen og Omeng Boligbyggelag (BOB):
  https://www.bob.no/logg-inn. Her finner beboerne informasjon på «min side» om forhold som gjelder BOB. BOB er i dag forretningsfører for oss. 

  Bredbånd og TV kanaler
  https://www.get.no/.
  Her finner beboeren informasjon om vår leverandør av bredbånd og TV kanaler. Tømmervågen Brygge BRL har i dag en fellesavtale med Get, som gir alle beboerne digital -tv og bredbånd.
  Denne avtalen gir deg tv-pakken Start, Bredbånd 200 Mbps og Get boX dekoder.
  Du kan få mer informasjon om TV-tilbudet på: https://www.get.no/produkter/tv/innhold eller kontakt servicesenter i Bergen på bergen@get.no eller tlf. 55 53 01 30 for ytterligere informasjon.
  Informasjon finnes også på nettsidene under INFORMASJON.

  Ventilasjonsanlegg:
  https://bov.no/kontakt/. Bygg og Ventilasjon AS er i dag vår samarbeidspartner innen ventilasjon. Ifølge vedtektene er det beboerne selv som har ansvar for vedlikehold og reparasjoner i anlegg som står plassert inne hos den enkelte beboer.

  Gass og vedlikehold:
  https://www.gasservice.no/. Gass Service AS er vår leverandør av gass, og vår samarbeidspartner innen vedlikehold av gassanlegget. Styret organiserer årlig kontroll og service av våre gassinstallasjoner hos hver enkelt beboer. 

  El Bil og lading:
  http://boselektro.no/universal-og-enkel/. BOS Elektro AS har installert laderne som vi i dag har i fellesgarasjene. Kontaktperson er Stian Bergenos som kan kontaktes på e-post Stian@bergenos.no eller tlf. 928 98 541.

  Parkering / Gjesteparkering

  Alle andeler har en parkeringsplass i garasjeanlegget eller i carporten. Denne skal benyttes av husstandens bil. Mange har etterhvert to biler. Bil nr 1 må parkeres inne sånn at det blir plass til bil nr 2 og spesielt gjester ute på gjesteparkeringen. 

  Borettslaget har et kapasitetsproblem når det gjelder parkering. Styret  vurderer løpende å innføre parkeringskontroll/avgift ute. 

  Vi er i tett dialog med kajakklubben og seilforeningen, de har ikke anledning til å benytte seg av vår gjesteparkering. Borettslagets biler har under ingen omstendighet anledning til parkere i kajakklubben. 

  Rundkjøringen må ikke brukes til parkering, det hindrer tilkomst for brøytebilen og utrykningskjøretøy  

  Nye beboere som ønsker å åpne garasjeporten via mobilen, må ta kontakt med styret v/ Anja Herland på tlf 41403541

  El bil og ladning

  Borettslaget har tilrettelagt infrastruktur for el-billading. Hvis en ønsker ladeboks, må det bestilles og bekostes av andelseier. Bestilling gjøres ved å sende en mail til stian@bergenos.no.
  Ladeboksen koster kr 18990 inkl montering, prisgaranti ut 2020.
  Når ladeboksen er montert, tar en kontakt med styret v/Anja Herland tlf 41403541 for å signere strømkontrakt og få åpnet boksen. Feil på ladeboksen/anlegget meldes styret.
  Det er IKKE anledning til å koble på ladebokser fra andre leverandører.

  Styrerommet / Fellesrommet

  I borettslaget er det laget til et fellesrom som står til disposisjon for beboerne. Rommet er utstyrt med blant annet et lite kjøkken og toalett, samt spisebord og stoler. Her finnes servise og bestikk. I tillegg er der TV og dekoder, samt en printer m.m. Det er også dette rommet styret i borettlaget har møtene sine i. Rommet egner seg godt til f.eks. bursdagsfeiring, dåp, konfirmasjon, fotballkamper, spillkveld, strikkeklubb osv. 

  For å booke fellesrommet, ta kontakt med styret v/Anja Herland på e-post anjaeh@live.no eller tlf. 41403541. Det er viktig at rommet forlates rent og ryddig, og at alt boss fjernes.

  Brannvarslingsanlegg

  Alle leiligheter er utstyrt med en røykvarsler knyttet opp mot felles brannvarslingsanlegg. Denne er plassert sentralt i leiligheten. Røykvarsleren må under ingen omstendighet demonteres eller fjernes.

  Hvis røykvarsleren utløses i din leilighet, har du 5 min på deg før brannalarmen løses ut i borettslaget. Hvis røykvarsleren din utløses ved en feil, MÅ du avstille den på sentralen i trappeoppgangen. Se plansje ved sentralen for bruksanvisning.

  Hvis du oppdager at brannalarmen er utløst, må du sjekke panelet og undersøke den aktuelle leiligheten. Det er ikke lov å avstille alarmen for andre leiligheter enn din egen uten at du har sjekket hvorfor alarmen går.

  I tilfelle brann, MÅ gasstilførsel til leiligheten stenges før en forlater leiligheten. Hovedkran for din leilighet er plassert i gasskap utvendig. Alle leiligheter skal ha trekantnøkkel til skapet.

  Borettslaget tester brannvarslingsanlegget sammen med servicemann en gang i året.
  Brannvarslingsanlegget har ikke varsling til brannvesenet. Ved brann, ring 110.

  Alle leiligheter er utstyrt med brannslukningsapparat (pulver). Sjekk apparatet ca en gang i mnd. Snu beholderen opp-ned og hør etter om pulveret sildrer inni beholderen. Hvis du ikke hører noe, dunk brannslukningsapparat hard i gulvet (legg gjerne et håndkle under for å unngå hakk i gulvet) og prøv en gang til. Pulverapparat må byttes hvis pulveret er fast, pilen ikke er på grønt eller det er utgått på dato. Dette står beboer selv ansvarlig for.

  Ventilasjonsanlegg

  Leilighetene er utstyrt med ulike ventilasjonsanlegg. Det er andelseier sitt ansvar å vedlikeholde dette. Det anbefales å skifte filter minimum en gang i året. For allergikere anbefales to ganger i året, vår og høst. Se etter at avtrekksventilene på bad og vaskerom er åpne (du kan snurre på det hvite lokket). 

  Service
  Ved behov for service kontakt Bygg og Ventilasjon AS, Tlf 55197860. Se også bov.no.

  Filter-abonnement
  Ønsker du å ha et filterabonnement får du automatisk tilsendt et filter, hjem til deg og ditt ventilasjonsaggregat. 

  Flexit AS
  Televeien 15, 1870 Ørje,
  Kundeservice: kundeservice@flexit.no
  Telefon: 69 81 00 00

  Return to top of page